Vedtægter for Strandparkens Bådelaug

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse vedtægter.


§ 1 Bådelaugets navn og hjemsted

Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted er
Ishøj Havn, Søhesten 39, 2635 Ishøj.


§ 2 Bådelaugets formål

Bådelaugets formål er fritids- og tursejllads. Bådelauget varetager medlemmernes
interesser overfor myndigheder og andre organisationer.


§ 3 Medlemskab af organisationer

Bådelauget kan være medlem af organisationer, når dette er i overensstemmelse
med formålet.


§ 4 Optagelse af medlemmer

Indmeldelse sker skriftligt til Strandparkens Baadelaug.
Tilmeldingsblanket findes på Strandparkens Bådelaugs hjemmeside eller i vores folder som findes
på havnekontoret, samt ved vægskabet udenfor vores klubhus.
Blanketten sendes til Strandparkens Bådelaugs mail: strandparkens.baadelaug@gmail.com
eller lægges i postkassen i klubhuset.

Når en indmeldelse er godkendt, underrettes vedkommende herom. Medlemskabet
begynder, når første års kontingent er modtaget i STRANDPARKENS BÅDELAUG,
og bekræftes ved fremsendelse af et ”Velkommen til Strandparkens Baadelaug” mail
eller brev.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen afgøre om optagelsen kan finde sted, det sker ved hemmelig
afstemning om optagelsen. Er der flertal imod optagelsen, underrettes ansøgeren om, at
indmeldelsen ikke kunne finde sted.§ 5 Medlemskab

Medlemskab af Strandparkens Baadelaug opdeles i 3 kategorier:
1. Støtte 2. Single 3. Familiemedlemskab.

Single og familiemedlemskab forudsætter, at man har kontrakt på en bådplads i Ishøj Havn.
Støtte medlemskab:
Medlemskabet er for de personer, som ikke har en bådplads i Ishøj Havn. Fx tidligere medlemmer
som er gået i land, men gerne vil beholde en tilknytning til klubben. Medlemskabet giver ikke
stemmeret ved generalforsamlingen. Årlig kontingent kr. 200.

Single medlemskab:
Medlemskabet er for alle personer som er enlige/singler. Singlemedlemskab giver 1 stemme ved
generalforsamlingen ved personligt fremmøde. Årlig kontingent kr. 325.

Familie medlemskab:
Familie medlemskabet er for flere personer der bor på samme adresse, kærestepar hvor 2
personer med hver sin adresse stå som ejer af samme båd og bådplads, samt hvis man er flere
ejere eller bruger af samme båd. Årlig kontingent kr. 450.
Familiemedlemskab giver 2 stemmer ved generalforsamlingen; dog kun ved
personligt fremmøde.

Det er en betingelse for medlemskab, at en person ved indmeldelsen ikke er i
restance i andre sejlklubber.

Kun medlemmer der har købt en bådplads i Ishøj havn, har stemmeret og er
valgbare til repræsentantskabet for Ishøj Havn.

Man kun kan vælges som bestyrelsesmedlem eller medlem i besluttende udvalg i Strandparkens
Baadelaug, såfremt man har en båd eller havneplads gældende både for kontrakthavere og lejere i
Ishøj havn.

Varetager man en af ovennævnte poster og man i valgperioden afhænder sin båd og havneplads
så udtræder man pr. automatik og erstattes af 1. el. 2. suppleanten, og sidder derfor ikke
valgperioden færdig.§ 6 Kontingent

Bådelaugets kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves helårsvis forud. Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen
fastsætte et strafgebyr ved for sen indbetaling og et gebyr for medlemmer uden e-mail og netbank.
Bestyrelsen fastsætter frist for rettidig betaling.
Hvis et medlem undlader at betale kontingent til fastsat tid, skal vedkommende have
tilsendt en rykkerskrivelse. Hvis ikke beløbet + strafgebyr er betalt senest 14 dage
herefter, betragtes medlemmet som udmeldt.

Ethvert medlem har pligt til at meddele ændringer med hensyn til adresse,
telefonnummer og kontraktforhold til kassereren eller sekretæren.


§ 7 Udmeldelse – eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til kassereren med mindst 1 måneds varsel til
31. december, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til bådelauget frem til den
dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Undlader et medlem at betale kontingent til fastsat frist, betragtes medlemmet som udmeldt, jfr. §
6. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af
bådelauget, før vedkommende har betalt sin gæld til bådelauget.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dets adfærd skader bådelaugets anseelse, eller når
særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af
bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have lejlighed
til at udmelde sig selv straks eller fremføre sit forsvar overfor bestyrelsen, og medlemmet kan
fordre spørgsmålet afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen kan kun drøfte eller beslutte et medlems udelukkelse, hvis eksklusionen er
optaget som et særligt punkt på dagsordenen. Vedkommende medlem skal senest 3 døgn før
generalforsamlingens afholdelse have fået meddelelse om, at eksklusionen behandles på
generalforsamlingen, ligesom vedkommende har adgang til forhandlingen med ret til at forsvare
sig. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 2/3 majoritet, og afstemningen skal
foregå skriftligt og hemmeligt.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som
medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning
om eksklusion.


§ 8 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste
myndighed i alle bådelaugets anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i
marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig / elektronisk meddelelse til
medlemmerne.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende
måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i
dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af bådelauget i de sidste
3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun
udøves ved personligt fremmøde.


§ 9 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det
kommende år
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af formand (ulige år)

7. Valg af kasserer lige år) 8. Valg af sekretær (ulige år)
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (1 på ulige år + 1 på lige år)
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12. Valg af repræsentanter til repræsentantskabet for S/I Ishøj Havn
13. Valg af udvalg
14. Eventuelt


§ 10 Generalforsamlingens ledelse mv

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jfr. dog § 7 stk.5, § 16 og §
18 stk. 1 og stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1
stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om
eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger føres til referat. Referatet underskrives af dirigenten.
Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke genoptages på samme
generalforsamling.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest i måned efter, at begæringen er
fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 8 stk. 2 og stk. 3.

§ 12 Bestyrelse – Valg

Bådelaugets daglige ledelse består af en bestyrelse, der vælges på den ordinære
generalforsamling og repræsenterer bådelauget i alle forhold. Dens lovligt vedtagne beslutninger
og i henhold hertil foretagne handlinger forpligter bådelauget.

Bestyrelsen, hvis medlemmer skal være myndige og aktive medlemmer af bådelauget, består af:
Formand, Kasserer, Sekretær og 2 Bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen af den
ordinære generalforsamling.
Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.
Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år.
Genvalg kan finde sted.

§ 13 Konstituering – tegningsret

Bestyrelsen kan i tilfælde af forfald omkonstituere sig. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.
Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat.

Bådelauget tegnes af formanden og/eller kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom eller løsøre med en værdi over kr. 10.000
tegnes bådelauget af formanden og kassereren i forening.

§ 14 Regnskab

Bådelaugets regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab
for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskab og status forsynet med revisorernes påtegning, samt budget for indeværende år
forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Driftsregnskab, status og budget bekendtgøres for Bådelaugets medlemmer senest
8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 15 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1
revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år senest 14 dage før den ordinære generalforsamling have gennemgået
det samlede regnskab og påset, at beholdningerne er til stede.

Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til
enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 16 Vedtægtsændringer

Ændringer i disse vedtægter kan foretages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for ændringsforslaget.

§ 17 Vedligeholdelse af bådelaugets ejendom

Bådelaugets medlemmer er pligtige til at deltage i bådelaugets arbejde samt vedligeholdelse af
bådelaugets ejendom.

§ 18 Bådelauget opløsning

Bestemmelse om bådelaugets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst X af
bådelaugets stemmeberettigede medlemmer er til stede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er
for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket
antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med
Bådelaugets formue, herunder fast ejendom og løsøre. Her er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt.
I tilfælde af bådelaugets opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til søsportslige
formål.


Nærværende vedtægter vedtaget på fællesmøde 15. februar 1991
Nærværende vedtægter vedtaget på fællesmøde 21. marts 1991
Nærværende vedtægter vedtaget på fællesmøde 25. februar 1992
Nærværende vedtægter vedtaget på fællesmøde 20. februar 1993
Nærværende vedtægter vedtaget på generalforsamlingen 16. februar 1994
Nærværende vedtægter vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 23. april 1994
Nærværende vedtægter vedtaget på generalforsamlingen 30. marts 2004
Nærværende vedtægter er ændret i overensstemmelse med beslutningerne på den
ordinære generalforsamling den 25. marts 2008.
Nærværende vedtægter er ændret i overensstemmelse med beslutningerne på den
ordinære generalforsamling den 27. marts 2012
Nærværende vedtægter er ændret i overensstemmelse med beslutningerne på den
ordinære generalforsamling den 28. marts 2017.
Nærværende vedtægter er ændret i overensstemmelse med beslutningerne på den
ordinære generalforsamling den 26. marts 2020.

Hent som PDF

Download PDF